รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายไพศาล ทองดอนสนธิ์

นายวุฒ อินฑะเตชะ

นายสุขสันต์ มลิทอง

นายพรศักดิ์ ศิริมา

นายวรพงศ์ นิลธัญญากร

นายบุญครอง นครศรี

นายณรงค์ สีแสด

นายณรงค์ ชื่นจิตร

นายสุรพล จารุพงศ์

นายไพรัช หวังดี

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์

นายไพฑูรย์ รื่นสุข

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ

นายวันชัย นิลวงศ์

นายวสันต์ จี้ปูคำ

2510 – 2518

2518 – 2523

2523 – 2529

2529 – 2534

2534 – 2535

2535 – 2541

2541 – 2541

2541 – 2544

2544 – 2549

2549 – 2555

2555 – 2560

2560 – ธ.ค. 2563

ม.ค. 2564 – พ.ย. 2566

ม.ค. 2566 – ม.ค. 2567

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน