รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2566 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566

2.1  งบทดลอง 30 ก.ย. 66  Download

2.2 รายละเอียดงดทดลอง Download