📣 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567”
🔴 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://drive.google.com/drive/folders/14huTJwF-Y8LhGIyA2GDhE0taJYwluv67
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ