เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน (สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง