วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน​ Young​ Smart​ Farmer​ (นางสาวสุดาวรรณ สิรวณิชย์) โดยมีกิจกรรมผลิตและจำหน่ายมะเขือเทศเชอรี่เป็นหลัก ซึ่งได้รับการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) โดยการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ จะเป็นการปลูกในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเชอรี่ มีการจัดจำหน่ายทั้งผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปมะเขือเทศเชอรี่ เช่น มะเขือเทศอบแห้ง แยมมะเขือเทศ เป็นต้น จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนและดินปลูก ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการสร้างโรงเรือน ให้บริการอบสมุนไพรโดยใช้โรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งรับนักศึกษาฝึกงานอีกด้วย

ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่าย Young​ Smart​ Farmer จังหวัดสุพรรณบุรี แลขที่ 11 หมู่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี